Het verbinden van kunstenaars aan organisatievraagstukken is steeds actueler. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de rol van ‘verbinder’ zoals wij die als Art Partner al sinds 2008 vervullen en die ‘broker’ of ‘intermediair’ wordt genoemd. Afgelopen week kwamen we met alle partijen bij elkaar om de eerste fase van het onderzoek af te ronden. Twee eerste reflecties die jou kunnen helpen als je kunstenaars wilt inzetten voor een vraagstuk in je organisatie.

“Je bent in een experimentele ruimte”

Zodra kunstenaars en organisaties met elkaar samenwerken, betreden ze gezamenlijk een experimentele ruimte. Soms vergeten we dit te benoemen, terwijl juist het benoemen zoveel ruimte geeft. Want we hebben wel een gezamenlijk beeld van het vraagstuk, maar de kunst is om stap voor stap het proces met elkaar vorm te geven. Pas dan kun je écht inspelen op wat er leeft en wat de behoefte is. Het is onze rol om die ruimte te creëren. Dat is waar we goed in zijn. Dat is waar ‘the magic happens’ zoals een van de onderzoekers zei.

“Horen wie niet aan tafel zit”

“De kunst om te blijven kijken naar het gedeelde belang van alle betrokken. En het laten horen van de stemmen van degenen die niet aan tafel zitten.” Dit werd genoemd als een van de competenties die een ‘broker’ moet hebben. En wij voelen die rol ook zo. Maar als we kijken naar de thema’s en vraagstukken waar we de afgelopen 14 jaar aan gewerkt hebben, dan is dit zo’n wezenlijk onderdeel van het werk dat we doen, dat dit écht de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever, de kunstenaar én de ‘broker’.  ‘Horen wie niet aan tafel zit’: vanuit onze rol helpen wij om de ruimte te creëren waarbinnen dat kan plaats vinden.

Over SUSTAIN: SUSTainable Artistic Innovation – In het vraagarticulatietraject dat ten grondslag ligt aan SUSTAIN kwam naar voren dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor zogeheten innovatiebrokers: derde partijen die werelden van ondernemerschap en kunst op duurzame wijze met elkaar weten te verbinden. In SUSTAIN onderzoeken het lectoraat Change Management van De Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool samen met verschillende partners hoe de body of knowledge en het handelingsinstrumentarium van deze innovatiebrokers te verrijken is.